top of page

TERMS & CONDITIONS

TERMS

Vispārīgie noteikumi:

 1. Interneta vietni www.tuninglatvia.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ir izveidojuši un uztur IK “Tuning Latvia”, Reģ.Nr.40002190226, jur.adrese: Rēzekne, Bukmuižas iela 8-3, LV-4601 (turpmāk tekstā – Pārdevējs).  Vietne ir izstrādāta ar nolūku, lai tā efektīvi kalpotu Vietnes reģistrētiem vai nereģistrētiem lietotājiem (turpmāk tekstā – Pircējs) auto rezerves daļu un piederumu (turpmāk tekstā – Prece vai preces) meklēšanai un pasūtījumu veikšanai (turpmāk tekstā – Pasūtījums vai Pirkums).

 2. Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, telefoniski, sociālajos tīklos vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot IK Tuning Latvia – tuninglatvia.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām. 

 3. Vietnē piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot Pirkumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums (saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu:  (http://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums#p-514633). Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem, kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad klients ir veicis pilnu samaksu par preci vai kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis Pirkumu un apstiprinājis savu piekrišanu šiem  lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

 4. Vietnes Noteikumi ietver pilnīgu vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju, un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas un mutiskas vienošanās starp pusēm attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas ir iekļauts Noteikumos. Veicot Pirkumu, Pircējs apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un tādēļ Pircējam ir pienākums izlasīt un iepazīties ar tiem pirms darījuma apstiprināšanas, t.i. Pirkuma veikšanas.

 

Pušu tiesības un pienākumi:

 1. Pircējs ir atbildīgs  par reģistrācijas laikā norādīto datu pareizību, kā arī ar Pircēja reģistrācijas datiem (e-pastu, lietotājvārdu, adresi) Vietnē veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas.

 2. Pircēja pienākums ir iepazīties ar preču aprakstu un informatīvo attēlu pirms pirkuma veikšanas.

 3. Pircējam ir iespēja iesniegt Vietnei ieteikumus Vietnes darbības uzlabošanai vai pilnveidošanai.

 4. Jebkurš Vietnes radītais saturs nedrīkst tikt izmantots vai pārpublicēts jebkādiem mērķiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar Vietni.

 5. Vietne neatbild par sekām, gadījumos, kad Pircējs ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar Vietnes Noteikumiem.

 6. Vietne apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Pircēja sniegto informāciju. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz Vietni, esat piekritis tam, ka Pārdevējs šos datus ir tiesīgs izmantot speciālo piedāvājumu un reklāmas materiālu izsūtīšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, un tiks apstrādāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktajām prasībām. Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

 

Apmaksas un piegādes kārtība:

 1. Pasūtītas preces tiek piegādātas pēc adreses un ar piegādes veidu, kuru jūs norādījāt, veicot pasūtījumu, un kuri ir norādīti Rēķinā.

 2. Daži piegādes veidi var nebūt pieejami nosūtīšanai konkrētās valstīs.

 3. Mēs neveicam piegādi paši. Piegādi veic neatkarīgie transporta uzņēmumi, saskaņā ar saviem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot piegādes termiņiem. 

 4. Mēs nododam jūsu pasūtītās preces piegādei uzņēmumam pēc maksājuma saņemšanas. Mēs apņemamies to darīt pēc iespējas drīzāk, tomēr, ja rodas negaidītas grūtības iegūt produktus no mūsu piegādātājiem vai grūtības ar piegādes uzņēmumiem, mēs varam atlikt nosūtīšanu pēc saviem ieskatiem. Jums tiks paziņots pa e-pastu un (vai) pa tālruni par paredzamajiem nosūtīšanas un piegādes datumiem.

 5. Piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida un galamērķa. Piegādes laika intervāli, par kuriem tiek ziņots Vietnē Pasūtījuma veikšanas laikā, ir aptuveni un paredzēti tikai novērtēšanai. Mēs negarantējam, ka tie tiks ievēroti.

 6. Gadījumā, ja esat izvēlējies piegādes veidi "Saņemšana ofisā", Pasūtījums tiek uzglabāts 3 (trīs) darba dienas no brīža, kad konsultants jūs ir informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka jūsu pasūtījums ir sagatavots. Gadījumā, ja esat izvēlējies citu piegādes veidu, bet piegāde neizdevās, un Pasūtījums ir atgriezies pie mums, mēs uzglabāsim pasūtījumu 3 (trīs) darba dienas no konsultanta zvana. Abos gadījumos pēc 3 darba dienu beigām pasūtītās preces kļūst par mūsu īpašumu, un tās cena netiek atmaksāta jums. Izņemot gadījumus, kad Pircējs ir vienojies ar Pārdevēju (pa tālruni vai e-pastu) par citiem uzglabāšanas termiņiem.

 

Citi noteikumi:

 1. Preces kļūst par Pircēja īpašumu ar brīdi, kad Pircējs ir samaksājis par tiem visu summu (t.sk. piegādes izdevumi) un Preces ir nodotas Pircējam.

 2.  Apliecinājums, ka Pircējs ir saņēmis Preci ir:

  • Saņemot pasūtīto Preci Pārdevēja birojā pēc adreses Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050 – Pircēja paraksts uz attiecīga dokumenta;

  • Saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Pircēja koda ievadīšana Preces izņemšanai;

  • Saņemot pasūtīto Preci ar kurjeru pie Pircēja durvīm – Pircēja paraksts uz kurjera elektroniskā termināla.

Pretenzijas par to, ka Pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad Pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstākminētajām aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas un Pasūtījums tiek uzskatīts par piegādātu un pabeigtu.

Preču atgriešana:

 1. Preces atgriešana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja:

  • Prece nav lietota un nav bojāta;

  • Precei ir būtiskas atšķirības no apraksta – tā nesader ar standarta nemodificētiem automobīļa modeļiem;

  • Atrodas oriģināliepakojumā.

 2. Pircējam ir tiesības atgriezt Preci, kura bija iegādāta www.tuninglatvia.lv, 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas. Lai atteiktos no pasūtītās Preces, Pircējam ar Preci ir jāaizpilda iesniegumu par Preces atgriešanu un nosūtīt/piegādāt patstāvīgi Preci Pārdevējam. Naudu par atgriezto Preci pārskaitīsim ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Preces saņemšanas vai skaidrā naudā mūsu birojā.

 3. Visas izmaksas, kuras saistītas ar Preču atgriešanu, tiek segtas no Pircēja puses.

 

Garantija​:

 1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

 2. Garantijas periods sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam. 

 3. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu. Pircējam ir tiesības pieprasīt atgriezt iemaksāto naudu gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laikā posmā. 

 4. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam jāiesniedz brīvā formā noformētu reklamāciju, pievienojot auto servisa rēķina vai čeka kopiju un pieņemšanas-nodošanas aktu par rezerves daļas uzstādīšanu, nosūtot to uz IK Tuning Latvia e-pasta adresi vai uz juridisko adresi. Reklamācijā nepieciešams norādīt Pircēja vārds un uzvārds, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī precīzi aprakstīt preces ražošanas defektu. Gadījumā ja defekts ir vizuālais, jāpievieno fotogrāfijas, kuros skaidri redzams atklātais preces defekts.

 5. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (preču pavadzīmi), kā arī nogādāt preci Pārdevējam.

 6. Pārdevējs nav atbildīgs: 

  • Par preces bojājumiem, kuri izraisīti Pircēja nolaidības dēļ;

  • Par defektiem, kas izriet no preces izmantošanas citiem mērķiem;

  • Par dabīgo produkta nolietojumu pie normālas lietošanas;

  • Ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;

  • Ja prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgās licences un sertifikāta;

  • Ja preci uzstādīja persona, kurai nav atbilstošās kvalifikācijas.

 

Strīdu risināšanas kārtība:

 1. Visas domstarpības un strīdus starp Pusēm Vietnes lietošanas Noteikumu izpildes gaitā Puses apņemas risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

​PRIVACY & SAFETY​

Privcy

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese, [papildus datu uzskatiījums] un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,

 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,

 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,

 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,

 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,

 • ievērotu normatīvo aktu prasības,

 • [papildus nolūki, ja tādi ir].

 

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video, [citi pakalpojumi]. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

 

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem.

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar IK Tuning Latvia mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@tuninglatvia.lv.

PAYMENT METHODS​

Manual Payments via bank

POS card terminal

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

IK "Tuning Latvia"
LV 40002190226
Bukmuižas iela 8 – 3, Rēzekne, LV-4601
AS SEB banka
LV08UNLA0055002394497

bottom of page